POLÍTICA 

Lavola som una empresa especialitzada en sostenibilitat, aliada amb les organitzacions, territoris i persones compromesos amb un món més sostenible, als quals acompanyem en la seva transformació. Tractem la sostenibilitat en les seves múltiples dimensions i oferim solucions integrals que incorporen la comunicació i la tecnologia com a elements diferenciadors.
L’equip humà de Lavola ens comprometem a seguir la present política d’empresa integrant els criteris de qualitat, gestió ambiental, gestió energètica i responsabilitat social que estan al nostre abast i l’acompliment dels requisits legals establerts en matèria de seguretat i salut en el treball.En aquest marc, tot l’equip humà de Lavola, liderat per Direcció, assumim el compromís de:
 • Treballar per assegurar i millorar la qualitat i la gestió ambiental i energètica a tots els nostres processos, d’acord amb les normes ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001, i per avançar en la implantació de l’estratègia de sostenibilitat.
 • Basar la nostra proposta de valor en la cosostenibilitat: treballar amb els nostres clients perquè esdevinguin còmplices i motors de canvi cap a la sostenibilitat, per tal de satisfer plenament les seves necessitats i objectius i per aconseguir-ne la fidelització.
 • Treballar en equip i afavorir les relacions i la comunicació entre el personal, així com l’aportació d’opinions i idees de millora, per aconseguir que les persones de Lavola se sentin identificades amb el projecte comú.
 • Gestionar les persones que integren l’empresa segons les competències professionals i aconseguir ser un equip d’alt nivell, format adequadament, pluridisciplinar, equilibrat i divers que ens situï com a referents en el nostre sector.
 • Garantir la igualtat d’oportunitats, la no discriminació i la conciliació de la vida familiar i laboral.
 • Fer front al canvi climàtic reduint i compensant les emissions de CO2 de Lavola, i fer extensiu aquest compromís a la cadena de valor amb iniciatives com el cercle de proveïdors neutres.
 • Protegir el medi ambient potenciant l’ús de fonts renovables, fomentant l’estalvi i l’eficiència energètica de les nostres instal·lacions, activitats, productes i serveis, i implantant bones pràctiques ambientals i de reducció de residus.
 • Prioritzar el treball amb empreses proveïdores i subcontractades que proveeixin productes i serveis ambientalment correctes i energèticament eficients, que facin una gestió ambiental i energètica adequada de les seves instal·lacions, que estiguin certificades i situades a l’entorn dels nostres centres de treball.
 • Potenciar la innovació, especialment la innovació oberta, establint marcs de col·laboració amb agents externs que permetin desenvolupar solucions adequades als nous reptes i necessitats per avançar en l’àmbit de la sostenibilitat.
 • Mantenir una relació oberta de col·laboració i participació amb les administracions públiques, la comunitat local i els altres grups d’interès de la nostra activitat.
 • Implicar-nos en la societat a través de col·laboracions i de projectes d’acció social.
 • Treballar per complir la legislació vigent i tots els altres compromisos subscrits voluntàriament.
 • Assignar tots els recursos necessaris per aconseguir els objectius proposats i complir amb aquesta política.
 • Comunicar aquesta política a tot el nostre equip humà, així com a tothom que la sol·liciti.
Pere Pous
President
Manlleu, 7 de maig de 2018