POLÍTICA D’EMPRESA 

Lavola 1981, SAU som una empresa líder en sostenibilitat a Espanya integrada a Anthesis Group Limited sota la marca Anthesis Lavola. El nostre objectiu és contribuir a un món més productiu i resilient, i ho fem ajudant les ciutats, les empreses i organitzacions a fer la transició cap a nous models de desenvolupament sostenible. Oferim una àmplia i profunda experiència en sostenibilitat combinada amb les capacitats humanes i operatives que es necessiten per concebre i produir un canvi real.
L’equip humà d’Anthesis Lavola ens comprometem a seguir la present política d’empresa integrant els criteris de qualitat, gestió ambiental, gestió energètica i responsabilitat social que estan al nostre abast i l’acompliment dels requisits legals establerts en matèria de seguretat i salut en el treball.
En aquest marc, tot l’equip humà, liderat per Direcció, assumim el compromís de:
 • Treballar per assegurar i millorar la qualitat i la gestió ambiental i energètica a tots els nostres processos, d’acord amb les normes ISO 9001, ISO 14001 i ISO 50001, i per avançar en la implantació de l’estratègia de sostenibilitat.
 • Ajudar a organitzacions i territoris a activar la sostenibilitat a través de la nostra proposta de valor que va de l’anàlisi a l’acció per avançar cap a un món més productiu i resilient.
 • Desenvolupar relacions duradores i productives amb els nostres clients, que es basin en la confiança i aportin creixement i impacte positiu.
 • Treballar en equip i afavorir les relacions i la comunicació entre el personal, així com l’empoderament i la confiança en les persones que treballen a l’empresa per promoure la pro activitat i aconseguir que les persones d’Anthesis Lavola se sentin identificades amb el projecte comú.
 • Gestionar les persones que integren l’empresa segons les competències professionals i aconseguir ser un equip d’alt nivell, format adequadament, pluridisciplinar, equilibrat i divers que ens situï com a referents en el nostre sector.
 • Garantir la igualtat d’oportunitats, la no discriminació, la justícia racial i la conciliació de la vida familiar i laboral.
 • Fer front al canvi climàtic reduint i compensant les emissions de CO2 de l’empresa, i fer extensiu aquest compromís a la cadena de valor.
 • Protegir el medi ambient potenciant l’ús de fonts d’energia renovables, fomentant l’estalvi i l’eficiència energètica de les nostres instal·lacions, activitats, productes i serveis, i implantant bones pràctiques ambientals i de reducció de residus.
 • Prioritzar el treball amb empreses proveïdores i subcontractades que proveeixin productes i serveis ambientalment correctes i energèticament eficients, que facin una gestió ambiental i energètica adequada de les seves instal·lacions, i que estiguin certificades i situades a l’entorn dels nostres centres de treball.
 • Potenciar la innovació, especialment la innovació digital, establint marcs de col·laboració amb agents externs que permetin desenvolupar solucions adequades als nous reptes i necessitats per avançar en l’àmbit de la sostenibilitat.
 • Mantenir una relació oberta de col·laboració i participació amb la comunitat local i els altres grups d’interès de la nostra activitat.
 • Implicar-nos en la societat a través de col·laboracions i de projectes d’acció social.
 • Treballar per complir la legislació vigent i tots els altres compromisos subscrits voluntàriament.
 • Assignar tots els recursos necessaris per aconseguir els objectius proposats i complir amb aquesta política.
 • Comunicar aquesta política a tots els grups d’interès, en especial a tot el nostre equip humà.
Pere Pous
President
Manlleu, 27 de juliol de 2020