NOSALTRES
RESPONSABILITAT
EMPRESARIAL I
TRANSPARÈNCIA

Responsabilitat

La responsabilitat social corporativa és una manera d’entendre l’empresa més enllà dels seus resultats econòmics. Implica treballar per la millora contínua i per la gestió responsable dels aspectes econòmics, socials i ambientals a partir de les expectatives dels grups d’interès.

Per això, disposem d’una política d’empresa que integra els criteris de qualitat, gestió ambiental, gestió energètica, responsabilitat social i en matèria de seguretat i salut en el treball que estan al nostre abast.

Cuidant

Memòria de sostenibilitat 2020

Consulta les memòries de sostenibilitat anteriors
n

T’ajudem a fer el teu informe de responsabilitat social o memòria d’activitats?

Clica aquí

Qualitat i medi ambient

SISTEMA DE GESTIÓ INTEGRAT

El nostre sistema de gestió integrat està certificat per les normes ISO 9001 de qualitat i ISO 14001 de medi ambient. També disposem de la certificació per la ISO 50001 de gestió energètica per als productes i serveis desenvolupats a les oficines de Manlleu. Hem integrat els requeriments de la SA8000 de responsabilitat social, del Llibre Verd de la Unió Europea i de la OHSAS 18001 de prevenció de riscos laborals.

PLA DE MITIGACIÓ I ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC

Disposem d’un Pla de mitigació i adaptació al canvi climàtic que ens permet gestionar els riscos i oportunitats que hi estan associats i adaptar-nos a futurs escenaris i reduir la contribució de la nostra activitat a l’escalfament global.

Som una empresa neutra en carboni

Compensem el 100% de les emissions que no
podem evitar, amb la compra de crèdits
d’emissió de carboni certificats.

Vols saber com ho fem?

Vols que t’ajudem a ser una empresa neutra en carboni?

Clica aquí

seus sostenibles

D’acord amb els nostres valors, les seus centrals de Lavola incorporen criteris de sostenibilitat.
L’oficina de Barcelona està ubicada al primer edifici de l’Eixample barceloní amb la certificació LEED Silver des de l’any 2015. Lavola la va promoure i gestionar, i també va tenir en compte criteris ambientals en els materials utilitzats per la remodelació de l’oficina, en els materials utilitzats i en l’aplicació de mesures d’estalvi energètic i d’aigua.

Vols que el teu edifici també sigui sostenible?

Clica aquí
L’Ecoedifici de Manlleu es va construir amb criteris de sostenibilitat, fent servir tècniques de construcció sostenible, eficiència energètica, energies renovables i bones pràctiques ambientals. Disposa de la certificació LEED Gold des de l’any 2010, a més d’altres certificacions i reconeixements en l’àmbit de la construcció sostenible i l’eficiència energètica.

Compromís social i amb els grups d’interès

PLA D’IGUALTAT D’OPORTUNITATS


Disposem d’un Pla d’igualtat d’oportunitats per fomentar la igualtat a l’organització en els processos de selecció, promoció, formació i retribució del personal.

INTEGRACIÓ DE PERSONAL AMB DISCAPACITAT O AMB RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL


Contractem persones amb discapacitat i treballem amb empreses proveïdores dedicades a la inserció laboral de persones amb discapacitat. També estem adherits al programa Incorpora, de l’obra social “laCaixa”, per al foment de l’ocupació i la inserció social de les persones en situació o en risc d’exclusió social.

CODI ÈTIC


Disposem d'un Codi Ètic que estableix els valors que han de guiar el comportament de l'organització, dels professionals que la formen, i el del tercers amb els que es relaciona.


CANAL ÈTIC
Habilitem un formulari públic a la seva Web, per a que qualsevol persona interessada pugui, amb total garantia de confidencialitat;

  1. interposar una consulta o demanda sobre el Codi;

  2. comunicar algun comportament o acció poc ètic del qual ha tingut coneixement.Transparència, accés a la informació i bon govern

Podeu consultar les subvencions i els contractes que ha obtingut l’empresa a partir del 2017.
Aquesta pàgina neix en compliment de la en Compliment a la LEI 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon gbierno en l’àmbit català. I en l’àmbit estatal a la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.
Departament de Territori i Sostenibilitat
Asistencia ambiental pel Pla Director Urbanístic de l’activitat econòmica del Baix Llobregat Nord i pel Pla Director Urbanístic d’infraestructures de la ròtula de Martorell-Abrera
Quantitat 16.680 €
SP/CRAC – Regional Activity Centre for Sustainable Consumption and Production
Asistencia tècnica al SCP/RAC en la presentació d’una proposta per a la convocatòria ENI CBC Med 2017
Quantitat 2.980 €
Departament de Territori i Sostenibilitat
Asistencia ambiental pel Pla Director Urbanístic de l’activitat econòmica del Baix Llobregat Nord i pel Pla Director Urbanístic d’infraestructures de la ròtula de Martorell-Abrera
Quantitat 16.680 €
SP/CRAC – Regional Activity Centre for Sustainable Consumption and Production
Asistencia tècnica al SCP/RAC en la presentació d’una proposta per a la convocatòria ENI CBC Med 2017
Quantitat 2.980 €

SOBRE
LAVOLA

EL NOSTRE
EQUIP

ALIANCES

RESPONSABILITAT
EMPRESARIAL I
TRANSPARÈNCIA

EXPERIÈNCIA
INTERNACIONAL

PREMIS I
RECONEIXEMENTS

LAVOLA ALS
MITJANS

BUSQUEM
EL TEU TALENT