AVÍS LEGAL

1. DADES D’IDENTIFICACIÓ

Vostè està visitant la pàgina web www.lavola.com titularitat de LAVOLA 1981 SAU amb C.I.F A-58.635.269

Domicili social: Av. Roma 252-254
08560 Manlleu (Barcelona)
Telèfon: (+34) 938 515 055
Correu electrònic: info@lavola.com
Inscripció registral: Registre Mercantil de Barcelona, ​​Secció General, volum 36.210, llibre, foli 0147, full 158.397, insc.14

 

2. ACCEPTACIÓ DE L’USUARI

La pàgina web de LAVOLA 1981 SAU té com objectiu facilitar a l’usuari la informació relativa als serveis de l’organització. Amb aquesta pàgina web, es pretén prestar un servei útil, és per això que els suggeriments dels usuaris seran benvinguts. Si no està d’acord amb alguna de les condicions que conté aquest avís, haurà de deixar d’utilitzar la pàgina web de LAVOLA 1981 S.A. L’accés a la mateixa es farà prèvia acceptació expressa d’aquestes condicions.

Les condicions establertes a continuació regulen l’ús permès de la pàgina web http://www.lavola.com

 

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Excepte indicació expressa, el contingut de la pàgina web, imatges, textos i dades, són propietat de LAVOLA 1981 SAU Correspon a LAVOLA 1981 SAU l’exercici exclusiu dels drets d’explotació dels mateixos en qualsevol forma, i en especial els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. Tot aquest material està protegit per la legislació de la propietat intel·lectual i el seu ús indegut pot ser objecte de sancions, fins i tot penals. La consulta o descàrrega de continguts de la pàgina o de qualsevol programari no implicarà la cessió de cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre els mateixos. S’autoritza la visualització, impressió i descàrrega parcial del contingut de la pàgina web només i exclusivament si concorren les següents condicions:

a) Que sigui compatible amb les finalitats de la pàgina web.
b) Que no es faci amb fins comercials o per a la seva distribució, comunicació pública o transformació.
c) Que cap dels continguts de la pàgina web sigui modificat.
d) Que cap gràfic, icona o imatge disponible a la web sigui utilitzat, copiat o distribuït separadament del text o de la resta d’imatges que acompanyen.
e) Que es citi la font.

Tota la informació que es rebi en aquestes pàgines, com per exemple comentaris, suggerències o idees, es considerarà cedida a títol gratuït. No envieu informació que no pugui ser tractada d’aquesta forma.

 

4. SEGURETAT

LAVOLA 1981 SAU exclou qualsevol tipus de responsabilitat per danys i perjudicis de tot tipus que es puguin deure a la presència de virus o altres elements que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (software y hardware), documents electrònics i fitxers de l’usuari o de qualsevol tercer, incloent-hi els que es produeixin en els serveis prestats per tercers a través d’aquest portal. Els usuaris queden informats que la utilització dels sistemes electrònics de transmissió de dades i el correu electrònic no ofereix garanties absolutes de seguretat. L’usuari i LAVOLA 1981 SAU s’exoneren mútuament de qualsevol responsabilitat derivada de fets com la no recepció o la demora de la mateixa, l’error o intercepció de les comunicacions.

 

5. CONTINGUTS I PÀGINES ENLLAÇADES

La informació continguda en aquesta web, té un caràcter merament informatiu; i, en cap cas, constitueix cap tipus obligació contractual. La funció dels links, que apareixen en aquesta pàgina és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria a la xarxa, on podrà ampliar o completar les dades ofertes en aquesta pàgina. LAVOLA 1981 S.A no serà responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços. En tot cas LAVOLA 1981, SAU no assumeix cap responsabilitat derivada dels continguts enllaçats des de la seva pàgina web, ni garanteix l’absència de virus o altres elements en els mateixos que puguin produir alteracions en el sistema informàtic (hardware i software), en els documents o els fitxers de l’usuari, excloent qualsevol responsabilitat pels danys de qualsevol classe causats a l’usuari per aquest motiu. Tot i que els enllaços són supervisats perquè no succeeixi, en el cas que qualsevol usuari o un tercer, considerés que el contingut o els serveis prestats per les pàgines enllaçades són il·lícits, vulneren valors o principis constitucionals, o lesionen béns o drets del propi usuari o d’un tercer, es prega que es comuniqui immediatament a LAVOLA 1981 SAU, aquesta circumstància, i especialment si els enllaços consisteixen en:

a) Activitats o continguts susceptibles de ser considerats delictius conforme la normativa penal espanyola.
b) Activitats o continguts que violin drets de propietat intel·lectual o industrial.
c) Activitats o continguts que posin en perill l’ordre públic, la investigació penal, la seguretat pública i la defensa nacional.
d) Activitats o continguts que posin en perill la protecció de la salut pública, el respecte a la dignitat de la persona, el principi de no discriminació, la protecció de la salut i la infància o qualsevol altre valor o principi constitucional.

 

6. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades personals vinculades a aquesta web respecten les exigències de la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals. LAVOLA 1981 SAU tractarà les dades de caràcter personal que es recullin a través d’aquesta web complint amb la normativa vigent sobre protecció de dades.

a) La inclusió en fitxers és absolutament voluntària i és degudament anunciada
b) Els fitxers als quals s’incorporen dades personals quedaran protegits per les mesures de seguretat exigides per la legislació.
c) Les dades només seran utilitzades per a la finalitat per a la qual s’hagin recollit.
d) Totes les persones que s’incorporin al fitxer creat podran exercir els drets d’accés, rectificació, oposició, limitació del tractament, supressió i portabilitat de les dades.

 

7. ENLLAÇ DE TERCERS A LA WEB

Tot enllaç de tercers a la Web ha de ser a la seva pàgina principal, quedant expressament prohibits els links profunds i qualsevol altre aprofitament dels continguts del web a favor de tercers no autoritzats.

 

8. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i la seva normativa de desenvolupament, se li informa que les dades personals facilitades pels Usuaris seran incorporades a una base de dades automatitzada propietat i responsabilitat de LAVOLA 1981 SAU.

El tractament de dades personals afecta totes aquelles dades personals que siguin aportats per l’Usuari a LAVOLA 1981 SA en el moment del seu registre al portal web així com a tots aquells que siguin facilitades per al seu accés a qualsevol dels serveis d’altres pàgines o serveis d’aquesta societat.

LAVOLA 1981 SAU queda sotmesa al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-les amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix el reglament esmentat i la resta de legislació aplicable.

La recollida i tractament de les dades personals tenen les següents finalitats: prestació dels serveis sol·licitats per l’usuari; gestió de les possibles incidències; comprovació i verificació de la qualitat dels serveis oferts; tramesa d’informació general sobre el desenvolupament i funcionament del servei o producte sol·licitat o contractat per l’usuari. L’usuari d’aquests serveis coneix que, per a la prestació del servei, es requereix que els serveis de gestió, manteniment i interconnexió amb els operadors mòbils de la plataforma tècnica utilitzada per a l’emmagatzematge i tractament de les dades personals i la prestació del servei, així com els de realització i conservació de còpies de seguretat, siguin prestats per LAVOLA 1981 SAU.

En el procés de registre l’Usuari atorgarà la seva autorització i consentiment expressos a LAVOLA 1981 SAU per al tractament de les seves dades de conformitat amb la legislació vigent d’aplicació en protecció de dades personals. El lliurament de determinades dades (número de telèfon o adreça de correu electrònic), requerits per al registre com CONTACTE a la web de LAVOLA 1981 SAU és obligatòria, podent LAVOLA 1981 SAU denegar el registre a l’interessat que no faciliti aquestes dades.

En cap cas LAVOLA 1981 SAU, utilitzarà les dades personals dels interessats per a finalitats diferents de les anteriorment esmentades, ni les comunicarà a tercers sense el consentiment previ i exprés de l’afectat, i es compromet a guardar el degut secret professional i a establir les mesures tècniques i organitzatives necessàries per salvaguardar la informació conforme als requeriments que estableix l’esmentat Reglament.

L’usuari podrà accedir a les seves dades en qualsevol moment i exercitar els drets establerts per la llei i que s’enumeren a continuació: d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de dades i els de limitació o oposició al tractament dels mateixos, podent exercitar qualsevol d’aquestes accions per escrit a través de correu físic o electrònic a la següent adreça:

LAVOLA 1981 SAU
Av. Roma, 252-254 Manlleu (Barcelona)
Telèfon d’Atenció al Client: 93 851 50 55
Correu electrònic: info@lavola.com

En la petició, haurà d’adjuntar la següent informació:

– Nom, cognoms i DNI, o empresa a la qual pertany, si s’escau.
– Dret que desitja sol·licitar i contingut de la seva petició
– Número de telèfon / correu electrònic del que vol exercir aquest dret
– Domicili a efectes de notificacions.

Així mateix, l’informem que, si considera que en el tractament de les seves dades no s’estan respectant els seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

 

9. LLEI I JURISDICCIÓ

Totes les qüestions que se suscitin entre LAVOLA 1981 SAU i l’usuari relatives a la interpretació, compliment i validesa del present Avís Legal es regiran per les seves pròpies clàusules i, en el que en aquells temes no previstos, d’acord amb la legislació espanyola, sotmetent-se expressament les parts a la jurisdicció dels jutjats i tribunals del domicili de LAVOLA 1981 SAU.