La modificació del decret d’impuls a les energies renovables fomentarà les instal·lacions petites i l’autoconsum.

L’executiu ha aprovat un nou text que modifica el Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables. Amb açò es pretén afavorir la implantació d’instal·lacions amb menors dimensions –inferiors a 5 MW de potència-, alhora que garanteix un desplegament energètic més sostenible i respectuós amb el territori. Aquesta modificació esdevé un nou pas per accelerar la transició energètica a Catalunya.

Quines mesures són les més destacables?

  • Es prioritzen les instal·lacions de petites dimensions. Es busca donar prioritat a instal·lacions d’energies renovables de dimensió petita i mitjana, prioritzant el tràmit per a les instal·lacions que connectin a mitja tensió o siguin inferiors a 5 MW de potència. Cal destacar que la potència mitjana dels projectes presentats des de l’entrada en vigor del Decret 16/2019 per a instal·lar parcs fotovoltaics es situa al voltant dels 17MW i la dels parcs eòlics al voltant dels 40 MW. S’està parlant, per tant, de prioritzar instal·lacions molt més petites que les presentades fins ara.
  • Caldrà comptar amb el vistiplau dels propietaris del terreny. En els projectes de més de 5 MW, caldrà acreditar l’acord o el compromís de disponibilitat de més del 50% dels terrenys agrícoles privats sobre els quals es projecta la instal·lació i que s’ha presentat una oferta de participació local, que ha de consistir a oferir la possibilitat de participar, almenys en un 20% de la propietat del projecte o del seu finançament.
  • Es vol promoure la implantació de plantes fotovoltaiques en cobertes de les edificacions i en sòls urbanitzables. A diferència del decret actual, que és aplicable únicament en sòls no urbanitzables, s’augmenta la disponibilitat de sòl en afegir els sòls urbanitzables -desenvolupats i no desenvolupats-, així com els espais agraris en desús. A més, es dóna prioritat a l’ocupació de les cobertes de les edificacions.
  • S’elimina el tràmit de viabilitat. El primer filtre establert mitjançant el Decret llei 16/2019 de la consulta prèvia sobre la viabilitat de l’emplaçament s’elimina, passant a concretar més els requisits que hauran de complir els projectes per a la seva autorització, amb la finalitat de garantir la protecció ambiental i agrícola i evitar l’impacte acumulatiu derivat de la concentració de diverses instal·lacions a la mateixa zona. Tots els projectes que estiguin en tràmit s’hauran d’adaptar als nous requeriments, acreditant l’oferta de participació local i la disponibilitat o el compromís de disponibilitat dels terrenys.
  • Simplificació administrativa per a l’autoconsum d’energia elèctrica. El nou text també vol impulsar l’autoconsum a partir d’energies renovables, de forma que les instal·lacions d’autoconsum sense excedents no necessitaran autorització administrativa, i es podran instal·lar presentant només una declaració responsable. Aquestes instal·lacions han de situar-se sobre cobertes o pèrgoles o en les parcel·les en sòl urbà.

Des de l’equip de Ciutat i Territori us podem ajudar en l’elaboració de la documentació necessària per a l’autorització administrativa dels projectes, tant pel que fa a la documentació urbanística com a l’ambiental.