La guia de la Diputació de Barcelona busca aconseguir que les persones i el seu benestar estiguin al centre dels plans urbanístics.

La Diputació de Barcelona ha publicat la guia “Integració de criteris per a l’avaluació de l’impacte sobre la salut en l’avaluació ambiental estratègica” amb l’objectiu d’aportar criteris en clau de salut per a l’avaluació del planejament urbanístic.

La guia és resultat del canvi que estan patint les ciutats per tal de posar a les persones i el seu benestar al centre de les estratègies, propostes i polítiques. Es tracta d’un enfocament innovador en la planificació urbanística que es pot aplicar de forma complementària a les polítiques locals. El seu propòsit és aprofitar les eines i els processos existents en el desenvolupament dels plans urbanístics per centrar-los en les persones.

Està dirigida als equips redactors dels documents d’avaluació ambiental estratègica dels Plans d’Ordenació Urbanística Municipal, però també pot servir com a document d’interès per al conjunt de professionals implicats en l’elaboració de plans territorials i urbanístics.

El procés d’elaboració de la guia ha comptat amb un anàlisi comparatiu, la creació d’un grup de professionals, la realització de dues sessions de treball i la redacció del document.

La redacció de la guia ha sigut un encàrrec de la Diputació a l’equip de Ciutat i Territori. Per a la seva elaboració s’ha partit d’un anàlisis comparatiu amb experiències similars per tal de conèixer com es relaciona la salut amb l’avaluació ambiental, quins procediments existeixen i en quins altres àmbits es treballa.

El següent pas, un cop realitzat l’anàlisi, ha sigut la constitució d’un grup de professionals multidisciplinaris gràcies a la identificació de persones expertes en les tres àrees d’interès del projecte: avaluació ambiental, salut pública i urbanisme. A més, també ha comptat amb la participació de gent de l’àmbit local.

Aquest grup d’experts ha participat en dues sessions de treball per posar en comú punts de vista, coneixements existents i aspectes conflictius en la relació entre les àrees d’interès. El treball conjunt de persones provinents de sectors diferents ha permès la generació de sinèrgies i propostes per implementar correctament la salut en l’avaluació ambiental.

Tota la informació obtinguda s’ha processat i redactat donant lloc a la guia. El document final consta d’una primera part on es reflexiona sobre la metodologia i el procediment i una segona part on es proposen directrius i consells per aplicar correctament la salut en els diversos apartats que constitueixen aquest tipus d’avaluacions.