Un nou reglament estableix el marc per a la reducció irreversible d’emissions dels gasos d’efecte hivernacle

El Reglament (UE) 2021/1119 del Parlament Europeu i del Consell, de 30 de juny de 2021, publicat al DOUE, instaura el marc legal per a aconseguir la neutralitat climàtica. L’aprovació esdevé el pas següent a l’acord polític aconseguit amb el Parlament Europeu el passat 21 d’abril i a l’adopció pel Parlament de la seva posició en primera lectura sobre la Llei Europea del Clima, el passat 24 de juny.

Aquest marc legal constitueix un objectiu vinculant per a governs, empreses i institucions europees: la reducció progressiva dels gasos d’efecte hivernacle (GEH) fins a arribar a la neutralitat climàtica a la UE d’aquí al 2050.

El document també fixa uns objectius intermedis en el camí cap al 2050:

  • Reduir al 55% les emissions de GEH per a l’any 2030, respecte les generades al 1990.
  • La possibilitat d’establir un objectiu intermedi per a 2040, a tot tardar sis mesos després de realitzar el primer balanç mundial conforme a l’Acord de París.

Per a fer un seguiment del grau de compliment dels objectius, es realitzaran estudis i avaluacions continuades tant de mitigació com d’adaptació al canvi climàtic -a escala europea i en cada país membre- i basant-se en això, es proposaran les estratègies, els canvis legislatius, etc., que ajudin a aconseguir la neutralitat climàtica. Les institucions europees i els Estats membre hauran d’adoptar les mesures necessàries per a permetre la consecució en conjunt de l’objectiu del Net Zero, tenint en consideració a l’hora de fixar les seves actuacions tant l’eficiència en termes de costos com la importància de promoure els valors de solidaritat i equitat entre els Estats membre.

La nova llei inclou també la creació d’un consell científic, que actuarà com un òrgan consultiu i independent, per assessorar a la UE en les seves polítiques sobre canvi climàtic. Aquest òrgan podrà presentar informes sobre les mesures adoptades, els objectius climàtics, o els pressupostos indicatius de GEH i la seva coherència amb la legislació europea sobre el clima, entre altres assumptes.

El Net Zero o neutralitat climàtica és l’escenari on hi ha un equilibri entre les emissions netes de gasos d’efecte hivernacle i les que s’eliminen (mitjançant la seva neutralització o absorció mitjançant embornals naturals o solucions tecnològiques de captació), o el que és el mateix, aconseguir un balanç zero d’emissions de carboni.

Aquest marc estratègic implica el llançament d’un missatge rotund per a tots els governs, organitzacions i empreses que operen a la Unió Europea: aquells que no incloguin la lluita contra el canvi climàtic entre les seves prioritats estratègiques, seran cada cop menys competitius i tindran més complicat accedir i operar en el mercat europeu.

Els experts en gestió de carboni d’Anthesis Lavola ajuden els nostres clients amb el diagnòstic i amb l’establiment d’uns Objectius Basats en la Ciència (SBT) per a reduir les seves emissions de carboni com a primer pas per a la definició d’una estratègia de transició Net Zero.