El Pla d’Acció Supramunicipal per a la Millora de la Qualitat de l’Aire ha sigut elaborat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental

El Vallès Occidental s’ha convertit en la primera comarca catalana en disposar d’un pla d’acció per millorar la qualitat de l’aire. El Pla d’Acció Supramunicipal per a la Millora de la Qualitat de l’Aire del Vallès Occidental (PASMQA) pretén ser una eina que permeti assentar les bases per a reduir la contaminació atmosfèrica a la comarca.

El Pla va ser un encàrrec del Consell d’Alcaldies del Vallès Occidental al Consell Comarcal, quan al setembre de 2019 es va declarar l’emergència climàtica a la comarca i es va acordar l’elaboració del document per millorar la qualitat de l’aire.

Finançat per l’Àrea d’Acció Climàtica de la Diputació de Barcelona, el Pla vol aconseguir el seu objectiu a través de la implementació d’un seguit d’actuacions a diversos nivells. Aquestes actuacions s’han definit en base a una diagnosi de la situació actual sobre la qualitat de l’aire realitzada per Anthesis Lavola.

El Pla mostra 4 àrees d’actuació prioritària i compta amb 44 accions definides

La diagnosi ha permès identificar 4 àrees d’actuació prioritària, en funció del grau d’impacte dels contaminants a nivell local i segons la proximitat de la població exposada a grans focus emissors (viaris o industrials). Les àrees d’actuació prioritària pretenen ser l’escenari principal on implementar les mesures definides en el Pla d’acció, segons la problemàtica concreta relacionada en cada cas.

L’equip de Ciutat i Territori ha determinat aquestes accions per assolir els objectius de reducció de la contaminació marcats en el Pla. En total són 44 accions dividides en 7 categories: gestió i seguiment de la qualitat de l’aire (11), reducció del trànsit i les emissions dels vehicles (10), millora del transport públic (3), foment de la mobilitat activa (7), reducció de les emissions dels serveis municipals (4), reducció de les emissions dels serveis productius (4) i divulgació i sensibilització ciutadana (5).