El passat mes d’octubre el Consell de Ministres va aprovar dos reials decrets que amplien les obligacions empresarials respecte a la igualtat entre homes i dones per a aquelles empreses obligades a elaborar un Pla d’Igualtat. Aquests decrets obliguen a:

 • Realitzar una auditoria retributiva: obligatori a partir del 14 d’abril de 2021. Les empreses han d’adaptar els registres salarials segons s’indica en el reglament i la guia tècnica per a la seva realització pendent d’emetre pel Ministeri d’Igualtat.
 • Actualitzar i registrar el pla d’igualtat: El termini màxim per a la realització, negociació i registre de el pla d’igualtat (ja sigui per adaptar el seu contingut segons la nova norma o negociar un nou pla) és el 14 de gener de 2022.

El reglament sobre igualtat salarial al·ludeix a el principi de transparència retributiva i s’aplicarà a través de registres retributius, que des d’ara haurà d’especificar per sexe les dades mitjanes i desglossats dels salaris, incloent el salari base i altres complements.

Aquest registre retributiu serà requerit a totes les empreses, i ha d’incloure informació de tota la seva plantilla: “inclòs el personal directiu i els alts càrrecs”. El Reglament a més s’acompanyarà de l’auditoria retributiva, el sistema de valoració de llocs de treball existent en cada empresa, i en el conveni col·lectiu a què tingui aplicació.

Per la seva banda, el Pla d’Igualtat el període de vigència del qual no podrà ser superior a quatre anys, s’ha de sotmetre a un procés de negociació a través de la creació de la Comissió negociadora, en la qual la participació de les persones treballadors/es és necessària .

En general, les mesures d’igualtat contingudes en el pla hauran de respondre a la situació real de l’empresa individualment considerada reflectida en un diagnòstic inicial i hauran de contribuir a aconseguir la igualtat real entre dones i homes a l’empresa. Així, el pla d’igualtat ha d’incloure com a mínim la següent informació:

 • Determinació de les parts que el consideren
 • Àmbit personal, territorial i temporal.
 • Informe de la diagnosi de situació de l’empresa,
 • Resultats de l’auditoria retributiva, així com la seva vigència i periodicitat.
 • Definició d’objectius qualitatius i quantitatius de el pla d’igualtat.
 • Descripció de mesures concretes, termini d’execució i priorització de les mateixes, així com disseny d’indicadors que permetin determinar l’evolució de cada mesura.
 • Identificació dels mitjans i recursos, tant materials com humans, necessaris per a la implantació, seguiment i avaluació de cadascuna de les mesures i objectius.
 • Calendari d’actuacions per a la implantació, seguiment i avaluació de les mesures de el pla d’igualtat.
 • Sistema de seguiment, avaluació i revisió periòdica.
 • Composició i funcionament de la comissió o òrgan paritari encarregat del seguiment, avaluació i revisió periòdica dels plans d’igualtat.
 • Procediment de modificació, inclòs el procediment per resoldre les possibles discrepàncies que puguin sorgir en l’aplicació, seguiment, avaluació o revisió, en tant que la normativa legal o convencional no obligui a la seva adequació.

 

Està la meva empresa obligada a comptar amb un pla d’igualtat?

La Llei de l’1 de març de 2019, estableix que els plans d’igualtat seran obligatoris per a totes les empreses que tinguin més de 150 treballadors, a partir del 7 de març de 2021 serà requerit en aquelles empreses que tinguin entre 101 i 150 treballadors; i a partir del 7 de març de 2022 per les empreses que tinguin entre 100 i 50 persones ocupades.

Des d’Anthesis Lavola acompanyem a les empreses en l’elaboració i ajustos dels Plans d’igualtat.

Contacta’ns.

 

Fonts:

Reial Decret 901/2020, de 13 d’octubre, pel qual es regulen els plans d’igualtat i el seu registre i es modifica el Reial Decret 713/2010, de 28 de maig, sobre registre i dipòsit de convenis i acords col·lectius de treball. (https://boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12214.pdf)
Reial Decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat retributiva entre dones i homes. (https://boe.es/boe/dias/2020/10/14/pdfs/BOE-A-2020-12215.pdf)