És l’instrument marc per al desenvolupament i gestió de les infraestructures i els serveis del sistema portuari competència de la Generalitat de Catalunya

El passat 29 de desembre es va aprovar el Pla de ports de Catalunya Horitzó 2030. Amb la seva aprovació, culmina un llarg procés de conceptualització i redacció del pla i de la seva avaluació ambiental que han possibilitat la incorporació de la sostenibilitat ambiental com un dels seus eixos principals.

Aquest Pla és l’instrument marc per al desenvolupament i gestió de les infraestructures i els serveis del sistema portuari competència de la Generalitat de Catalunya. El Pla suposa una evolució de la concepció del sistema portuari català com a facilitador d’infraestructures cap a un nou model centrat en la prestació de serveis a la ciutadania, i en la potenciació dels ports com a centres de desenvolupament. D’aquesta manera es vol aconseguir que possibilitin un efecte sinèrgic amb el territori que els envolta.

El Pla defineix les set línies estratègiques que determinen quina ha de ser la política portuària dels propers anys. Una d’aquestes línies estratègiques és la Sostenibilitat ambiental i la mitigació i adaptació al canvi climàtic.

La Sostenibilitat ambiental és una de les set línies estratègiques del Pla

El Pla preveu accions com l’elaboració de l’inventari d’emissions de referència del sistema portuari i l’estratègia de mitigació, una estratègia de mobilitat sostenible, la monitorització de dades climàtiques i batimètriques que afecten les infraestructures i el transport sedimentari i l’elaboració d’una estratègia d’adaptació al canvi climàtic.

Aquesta línia també inclou l’elaboració i la implementació d’una planificació de gestió integral dels dragatges i de restitució sedimentària i d’altres criteris i accions. L’objectiu d’aquesta planificació és la preservació dels hàbitats naturals i les espècies protegides i d’altres elements de valor patrimonial i cultural.

Complementàriament, el Pla preveu programes de seguiment i control ambiental de la qualitat de les aigües portuàries, l’optimització de recursos hídrics i energètics, l’impuls de les energies renovables, la gestió eficient de residus o l’elaboració d’una guia de criteris d’integració paisatgística, entre d’altres.

L’equip de Ciutat i Territori ha format part del grup redactor del Pla com a assessors en sostenibilitat i redactors de la documentació per a la seva avaluació ambiental i amb l’esperança que la seva aplicació contribueixi en gran mesura a la sostenibilitat futura del sistema portuari català.