Vol aconseguir aquest objectiu mitjançant la implementació de sistemes de recollida individualitzada

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) vol incrementar la recollida selectiva als diferents municipis que formen part de la institució. El projecte parteix de la incorporació de l’Acord metropolità pel Residu Zero al PREMET25, el programa metropolità de prevenció i gestió de recursos i residus municipals per als anys 2019-2025.

L’objectiu és arribar, com a mínim, al 55 % de recollida selectiva per a l’any 2025 mitjançant sistemes individualitzats. Per aquest motiu, vol desenvolupar el PLAMIR (Plans de millora i optimització de les recollides selectives per a diversos municipis metropolitans) i que cada municipi pugui disposar d’un pla on es desenvolupi el desplegament de la recollida selectiva individualitzada.

L’equip de Residus elaborarà una proposta de millora i optimització dels sistemes de recollida selectiva adaptada a cada municipi

Anthesis Lavola ha estat adjudicatària de 3 dels 6 lots en els que s’ha dividit el projecte. Durant la seva realització, l’equip de Residus elaborarà una proposta de millora i optimització dels sistemes de recollida selectiva (tant domiciliària com comercial) adaptada a cada municipi i per a cada zona urbana i teixit sociourbanístic d’aquest.

L’objecte d’aquest pla és conèixer i avaluar l’estat actual del municipi, identificar les característiques urbanístiques i socioeconòmiques que condicionen el sistema de recollida i definir els sistemes de recollida selectiva individualitzada (com a mínim de les fraccions resta i orgànica) per assolir els objectius de recollida selectiva.

Aquesta proposta estarà basada en un exhaustiu estudi de diagnosi inicial i en la definició d’una línia de treball d’acord a les característiques i necessitats concretes de cada municipi. Finalment es realitzarà un estudi de les necessitats de recursos tant humans com materials per a dur a terme la proposta, a la vegada que es durà a terme l’estudi econòmic i un pla d’implantació.