El Parc Nacional de la Sierra de Guadarrama vol calcular la seva petjada de carboni durant l’any 2019 amb l’objectiu de disminuir l’impacte de les activitats que es realitzen en el seu àmbit. D’aquesta manera es convertirà en el primer Parc Nacional a realitzar aquest càlcul.

La petjada de carboni ja s’esmenta en els Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) de Madrid i de Castella i Lleó, que marquen les directrius generals dels espais naturals. Per aquest motiu, el Parc ha decidit dur a terme el càlcul per limitar les activitats que generen emissions de gasos d’efecte hivernacle.

L’abast es restringeix a les fonts d’emissió a les activitats que són controlades pel Parc i inclouen els vehicles utilitzats en la supervisió i manteniment de les infraestructures del Parc, maquinària utilitzada en jardineria i el consum energètic associat als centres de visitants.

El projecte inclourà una eina de càlcul per poder fer l’estimació de la petjada de carboni de forma autònoma en el futur.

Anthesis Lavola és l’encarregat de realitzar el càlcul de la petjada de carboni d’acord amb la norma ISO 14064-1, que també inclourà una eina de càlcul que permetrà el Parc continuar amb l’estimació de la petjada de forma autònoma en el futur. El treball de l’equip de Gestió del CO2 ha d’establir la base per a posteriors ampliacions de l’abast de la petjada i per desenvolupar accions de mitigació i compensació.

El Parc Nacional de la Sierra de Guadarrama s’extén entres les províncies de Madrid i Segòvia, abastant una extensió de 33.960 hectàrees, ocupades pels afloraments rocosos dels cims i les pastures i matolls d’alçada. En el seu interior alberga una mostra representativa dels sistemes naturals d’alta muntanya mediterrània com són els matolls i pastures alpines, pinedes, rouredes, torberes, amb modelatge glacial i periglacial, i presència de relleus i elements geològics singulars.