Les bases reguladores dels ajuts per a projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials s’han aprovat durant aquest mes d’abril. Aquests ajuts de l’Agència de Residus de Catalunya tenen com a objectiu que les indústries puguin desenvolupar projectes i actuacions vinculats als àmbits mencionats.

Hi ha dues línies principals d’actuacions subvencionables:

A: Projectes de prevenció, preparació per la reutilització i reciclatge de residus industrials. L’objectiu dels projectes pot ser:

  • La prevenció dels residus en el mateix procés productiu.
  • La preparació per a la reutilització, el reciclatge dels residus generats per la finalitat original o a l’economia general i la separació eficient dels residus que en permeti la valorització posterior.
  • La modificació de processos per poder admetre materials reciclats com a matèria primera del procés.

B: Projectes de recerca industrial i de desenvolupament aplicats en el camp de la prevenció, de la preparació per a la reutilització i del reciclatge de residus industrials. Aquests projectes s’han d’emmarcar en la següent classificació:

  • Projectes d’R+D de prevenció, de reciclatge en origen dels residus industrials i de disseny i implantació de tecnologies més netes, de manera que es permeti reduir els residus industrials en els processos de fabricació.
  • Projectes d’R+D de disseny de prototips i projectes pilot o assajos experimentals per a la millora dels processos productius, orientats a la reducció dels residus industrials que s’hi generen.
  • Projectes d’R+D en els processos de fabricació per substituir matèries primeres amb residus i/o materials reciclats, o per a la recerca de residus i/o materials reciclats que puguin esdevenir matèries primeres del procés.

Per als projectes del tipus A, es preveu que l’import màxim de la subvenció sigui del 30 % del cost del projecte, amb un 10 % addicional en cas de PIME, i que es puguin incloure despeses relacionades amb les inversions d’actius materials i immaterials.

Per als projectes de la línia B, es preveu que l’import màxim de la subvenció sigui del 25 % del cost del projecte, amb un 10 % addicional en cas de PIME i un 15 % addicional en cas de col·laboració efectiva de diverses empreses, i que es puguin incloure despeses relacionades amb costos personal, costos d’instrumental i material, costos d’edificis (cost amortització durada del projecte), costos de terreny (cost transferència comercial o capital incorregut), costos de recerca contractual, coneixements tècnics i patents adquirides o obtingudes per llicència, costos de consultoria i serveis equivalents destinats a l’activitat de recerca, despeses generals suplementàries derivades del projecte R+D, i costos d’estudi de viabilitat de la implantació i l’explotació comercial.

Les empreses que vulguin presentar-se poden ser de qualsevol sector, però han de tenir les plantes de producció a Catalunya, ja sigui perquè estan establertes al territori o perquè és on es troba el centre productiu objecte de l’actuació.

Totes les empreses que estigueu interessades en demanar aquests ajuts quant surti publicada la convocatòria, que s’espera en les pròximes setmanes, podeu demanar més informació a Cristina Marteles, Consultora tècnica de Residus a Anthesis Lavola.