El 2019 va ser el primer any que més de 2.000 empreses afectades per la Llei 11/2018 en matèria d’informació no financera i diversitat van elaborar i publicar el seu Estat d’Informació No Financera (EINF). En aquests dies, la majoria de les empreses estan finalitzant els seus segons EINF, si es que no ho han fet ja.

Recentment, la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha publicat l’Informe sobre la supervisión por la CNMV de los informes financieros anuales y principal área de revisión de las cuentas del ejercicio siguiente (ejercicio 2018). Aquest informe analitza els aspectes més rellevants de les activitats de supervisió realitzades per la CNMV sobre els comptes anuals auditats i els estats d’informació no financera corresponents a l’exercici 2018 de les entitats cotitzades.

Així mateix, destaca alguns aspectes susceptibles de millora que han estat identificats en el procés de revisió i que les empreses han de tenir en compte per millorar la qualitat de la informació financera. A continuació, es recullen els aspectes més rellevants a considerar en l’elaboració dels estats d’informació no financera:

Les omissions i excepcions (salvedades):

 • Es remarca la necessitat d’explicar els motius pels quals no s’aporta certa informació i de presentar quines accions tenen previst implantar les empreses per superar la situació que havia generat les excepcions.
 • Qualsevol omissió de la informació requerida per la Llei s’hauria de justificar adequadament a l’EINF. La “confidencialitat” no és motiu d’omissió. Només en casos excepcionals, si la informació fos seriosament perjudicial, s’hauria d’aportar la documentació que sigui necessària.

La materialitat:

 • És important explicar com es determina quina informació és material. El procés d’anàlisi de materialitat ha de ser robust i coherent.
 • No s’hauria d’ometre la informació prevista a la Llei 11/2018, a no ser que les empreses puguin justificar que no és necessària.

Les característiques i la presentació de la informació:

 • Procurar la neutralitat en la informació ja que no només s’han de destacar els aspectes positius de l’acompliment de l’empresa.
 • Es considera útil aportar informació comparativa per veure la tendència i evolució dels aspectes recollits a l’informe.
 • Es recomana incloure una taula d’equivalències entre els diferents requisits normatius i el marc de referència utilitzat.

Marc de referència:

 • Especificar el marc o marcs de referència utilitzats a l’informe, sent el GRI Estàndard el més comú.

El perímetre:

 • S’hauria d’incloure la informació no financera que abasti i comprengui totes les activitats desenvolupades pel 100 % de les filials de les empreses que hagin estat incloses en el perímetre de consolidació.
 • En casos excepcionals en els que hi hagi exclusions en el perímetre utilitzat, s’hauria de proporcionar informació que permeti valorar l’impacte de la informació exclosa i explicar els motius d’aquesta exclusió.

Indicadors clau de rendiment (KPIs):

 • Els indicadors haurien de ser consistents amb els que s’han utilitzat internament en el control de gestió i s’haurien d’utilitzar sistemàticament d’un període a un altre.
 • Es demana mostrar el progrés realitzat en les polítiques no financeres fent referència a les xifres dels KPIs, acompanyant la informació quantitativa amb explicacions qualitatives.
 • Es considera d’utilitat explicar el perímetre de les activitats cobertes per cada
  KPI, la seva definició i el mètode de càlcul, degut a la manca d’homogeneïtat en el càlcul dels KPIs.

Qüestions mediambientals:

 • S’hauria d’indicar l’impacte de l’empresa en el medi ambient i el canvi climàtic, i l’impacte del medi ambient i canvi climàtic a l’empresa.

Qüestions socials i relatives al personal:

 • És important desglossar els criteris utilitzats pel càlcul de dades com la bretxa salarial, detallant quins conceptes s’inclouen i justificant els que s’han exclòs.
 • Les classificacions professionals dels empleats/des haurien de ser consistents amb les utilitzades a efectes de gestió interna.
 • S’haurien de conciliar les dades del nombre d’empleats/des amb les facilitades en els comptes anuals o explicar els motius pels quals no coincideixen.

Qüestions sobre el respecte dels drets humans:

 • S’hauria d’ampliar la informació sobre l’anàlisi dels riscos en matèria de drets humans a què estan exposades les empreses.

Qüestions sobre la societat:

 • Es recomana tenir en compte el personal subcontractat en la determinació dels KPIs relacionats amb la plantilla en sectors amb un nombre molt significatiu d’aquest personal.

L’equip de Sostenibilitat Corporativa d’Anthesis Lavola ofereix un acompanyament integral i confiable en el desenvolupament dels EINF, informes de gestió i memòries de sostenibilitat per a les empreses gràcies a la seva àmplia experiència i llarga trajectòria en aquesta àmbits. Una quinzena d’empreses de diferents sectors d’activitat ha confiat en nosaltres en els dos primers anys d’aplicació de la Llei 11/2018.

Per a més informació, us podeu posar en contacte amb Margaux Costas, responsable de Sostenibilitat Corporativa a Anthesis Lavola.