Actualment estem en un context on els sistemes de producció i consum tradicional, vinculats a l’economia lineal, s’estan començant abandonar. Per tal d’adoptar patrons més propers a l’economia circular i baixa en carboni i apropar-se als compromisos internacional subscrits, com el “Circular Economy Package” de la Comissió Europea, es fa necessari impulsar una nova llei per a la prevenció i gestió dels residus.

Aquest és un dels motius pels quals la Generalitat de Catalunya vol renovar l’actual Llei reguladora de residus (Llei 6/1993, refosa mitjançant el Decret Legislatiu 1/2009) per tal d’adaptar-la als nous reptes i oportunitats que estan sorgint en matèria de residus i recursos. Per tal d’aconseguir una legislació de bona qualitat, eficaç i amb legitimitat democràtica, l’Agència de Residus de Catalunya vol incorporar diversos punts de vista en la seva preparació.

L’ARC, com a entitat encarregada de la gestió dels residus a Catalunya, ha plantejat un procés participatiu dirigit a diferents sectors, com l’administració, les empreses, l’acadèmic o els gestors de residus, entre d’altres. Aquest procés també s’ha repartit pel territori català per tal de donar la possibilitat que hi pogués participar una part àmplia del públic d’interès.

Disseny i preparació de les sessions participatives

L’equip de Residus d’Anthesis Lavola ha sigut l’encarregat de dinamitzar les diferents sessions que s’han realitzat dins del procés participatiu, així com de preparar diferents materials de referència. A més, les sessions s’han complementat amb un qüestionari en línia que ha permès recollir les percepcions de tot tipus de públic respecte a diversos aspectes relacionats amb la gestió dels residus i el seu impacte.

Aquest qüestionari ha estat disponible al portal Participa, on s’ha explicat el motiu pel qual s’ha d’actualitzar la llei, quin és el tràmit d’elaboració de la llei i quines accions de participació s’han realitzat, a més de l’accés als documents relacionats que s’han elaborat fins el moment.

Amb totes les aportacions rebudes al llarg del procés participatiu, tan a les sessions presencials com al qüestionari, s’ha treballat un recull que ha permès obtenir tendències i percepcions que seran molt útils per a enriquir l’elaboració de la futura llei. Algunes d’elles s’han presentat a la sessió de retorn i tancament del procés.