La salut és un aspecte amb més rellevància cada cop en diferents àmbits d’actuació que queden més o menys allunyats del sistema sanitari, almenys tal i com s’ha concebut tradicionalment. S’estima que al voltant d’un 80% dels determinants de la salut es troben fora del sistema sanitari convencional. Per això, la Diputació de Barcelona fa temps que busca generar sinèrgies entre les seves àrees o serveis.

Per aconseguir l’objectiu ha tirat endavant diverses iniciatives, algunes de les quals per fomentar entorns urbans saludables i ha identificat l’oportunitat d’abordar els aspectes de salut també en l’avaluació ambiental estratègica, concretament en la que es fa per determinants instruments urbanístics.

Per aquest motiu la Diputació de Barcelona vol elaborar una guia o manual que doni orientació en la incorporació de la perspectiva de la salut a les avaluacions ambientals de figures urbanístiques. La guia pretén ser un document de suport per als equips tècnics que s’encarreguen de redactar els documents d’avaluació ambiental, amb la voluntat de convertir-se en una eina útil i executiva a l’hora d’incloure els aspectes de salut en aquesta mena de documents.

Creació d’un Grup Expert pluridisciplinari

Des de Ciutat i Territori d’Anthesis Lavola fa temps que s’està ampliant l’abast de les avaluacions ambientals realitzades per recollir i materialitzar la rellevància de la salut de la ciutadania com a aspecte vinculat a molts elements ambientals (qualitat atmosfèrica i acústica, disponibilitat i proximitat a espais verds, foment dels desplaçaments actius,…).

Per a la redacció de la guia s’ha comptat amb aquesta experiència i, a la vegada, s’ha constituït un Grup Expert que engloba professionals provinents de les disciplines implicades en l’encàrrec: urbanisme, salut pública i avaluació ambiental. Les dues trobades del Grup Expert han propiciat un espai de debat i reflexió conjunta  d’on han sorgit nombroses aportacions, s’han generat sinergies i s’han contraposat punts de vista, amb un resultat molt positiu que ha permès enriquir els treballs de redacció de la guia.

La guia es podrà aplicar en els processos d’elaboració de POUMs (Plans d’Ordenació Urbanística Municipals) de manera que la salut estigui present en les avaluacions ambientals que es duguin a terme i, per tant, esdevenint un factor més en la presa de decisions.