L’Estrategia Guipuzcoana de Lucha contra el Cambio Climático 2050 recull diferents mesures per a incrementar l’eficiència i la resiliència del territori. Una d’aquestes mesures és la planificació de la xarxa d’infraestructura verda del territori.

Per aquest motiu, el Departamento de Medio Ambiente y Obras Hidráulicas de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha posat en marxa els treballs per a delimitar una proposta de xarxa d’infraestructura verda, identificar les discontinuïtats i definir les actuacions de restauració ambiental, renaturalització o desfragmentació necessàries. Així mateix, el treball serà completat amb criteris per a la planificació de la Red de Infraestructura Verde de Gipuzkoa.

Per dur a terme aquest projecte, que durarà fins a finals de 2019, Lavola col·labora per primer cop amb la consultoria ambiental basca ARC.

Un mapa per identificar els espais d’interès i de millora

La tasca de l’equip de Ciutat i Territori a la diagnosi és l’obtenció d’un mapa preliminar de la Red de Infraestructura Verde de Gipuzkoa amb l’ús d’eines de sistema d’informació geogràfica (SIG). Posteriorment, el mapa s’ha de contrastar amb el treball de camp realitzat i acotar a l’escala cartogràfica adequada per identificar els espais d’interès i els que necessiten millora.

La relació entre infraestructura verda i planificació territorial és un concepte poc desenvolupat a Catalunya, de manera que la participació en aquest projecte ha de permetre aprofundir en el seu coneixement i explorar noves oportunitats al territori català.