L’adaptació a la crisi climàtica té per objectiu reduir la vulnerabilitat de la societat i la susceptibilitat dels sistemes naturals davant dels efectes reals o esperats del canvi climàtic. Per aquest motiu, Nasuvinsa, com a part del seu projecte LIFE Nadapta, vol identificar les prioritats d’actuació per adaptar i millorar l’eficiència energètica del patrimoni públic construït de Navarra en el període 2020-2030.

Nasuvinsa és la societat pública d’habitatge, sòl i urbanisme del Govern de Navarra i ha demanat la realització d’un informe tècnic i econòmic per a saber quines accions ha de realitzat per a reduir la vulnerabilitat de la societat i els edificis públics als impactes que pot tenir la crisi climàtica.

S’ha de tenir en compte que, segons el Grup Intergovernamental contra el Canvi Climàtic i el Pla Nacional de Adaptació al Canvi Climàtic (2018), hi ha diversos impactes que poden afectar al sector de la construcció a Espanya. Entre ells hi ha les inundacions per torrencialitat i la durada i intensitat de les onades de fred i calor.

Viabilitat del pla d’acció

L’equip de Canvi Climàtic de Lavola serà l’encarregat d’elaborar aquest informe, buscant la caracterització del parc públic construït per tipologia i zona climàtica i potenciant solucions tècniques eficients i intel·ligents per a l’adaptació a la crisi climàtica d’aquests edificis.

La realització d’aquest treball s’organitzarà en diferents mòduls i etapes durant les quals es recopilarà la informació, es redactarà el pla d’acció, i es farà un anàlisi econòmic i financer d’aquest pla. Al final de cada mòdul s’entregarà un document amb les tasques realitzades a cada fase del projecte.

El document final haurà de demostrar la viabilitat del pla d’acció proposat, tan a nivell econòmic com social i ambiental, per a poder adaptar el patrimoni públic existent a Navarra a la crisi climàtica segons els compromisos definits al Pla 2030 de la Comunitat Foral.