EL MUNDO, ‘Marca’ y ‘Expansión’ reuneixen a algunes de les grans companyies amb les millors pràctiques en l’àmbit ambiental i a diversos dels principals experts en sostenibilitat en un esdeveniment anomenat El Mundo Sostenible. Aquest acte, que coincideix amb el Dia Mundial del Medi Ambient (5 de juny), té com a objectiu valorar el poder transformador de les aliances econòmiques, socials i ambientals i el seu impacte en la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Unidad Editorial, conscient de la petjada ecològica que generarà l’esdeveniment, ha pres la decisió d’avaluar el seu impacte ambiental i compensar-lo. Ha calculat les emissions de gasos d’efecte hivernacle generades i les ha compensat a través d’un projecte de la cartera de Clean CO2. Aquesta és l’eina de Lavola per a la gestió i compensació d’emissions de qualsevol empresa, servei, activitat o producte.

El projecte triat per a la compensació, Madre de Dios REED Project, aconsegueix reduir 659.793 tones de CO2 cada any.

El projecte triat per a compensar les emissions calculades ha sigut Madre de Dies REED Project, un projecte de gestió forestal sostenible desenvolupat a l’Amazones peruà. Unidad Editorial ha tancat un acord de col·laboració amb aquest projecte, mitjançant el qual es redueixen 659.793 tones de CO2 cada any.

A més, també augmenta les oportunitat de treball locals arribant a superar els 100 treballadors amb contractes temporals, destina recursos econòmics amb medicaments bàsics i ofereix recolzament a campanyes contra el Dengue, entre altres beneficis.

Com a reconeixement de la compensació d’emissions realitzada, Unidad Editorial ha obtingut el Certificat i el Segell de Clean CO2, amb un codi QR que dirigeix a una aplicació divulgativa personalitzada amb tota la informació relativa al càlcul i compensació de la petjada.