L’Agència de Residus de Catalunya (ARC) acaba de publicar les següents ordres de subvencions per al foment de l’economia circular i la correcta gestió dels residus, de les quals se’n poden beneficiar tant administracions públiques, com empreses privades, universitats i entitats sense ànim de lucre. 

Consulteu a continuació amb més detall les característiques de cada una d’aquestes subvencions i contacteu-nos per a que us ajudem tant en la seva sol·licitud com en el desenvolupament dels projectes en cas de resultar-ne beneficiaris. 

1. PROJECTES DE FOMENT A L’ECONOMIA CIRCULAR (+ info)
2. PREVENCIÓ I PREPARACIÓ PER A LA REUTILITZACIÓ DE RESIDUS MUNICIPALS (+ info)
3. FOMENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS MUNICIPALS (+ info)
4. PREVENCIÓ, PREPARACIÓ PER A LA REUTILITZACIÓ I EL RECICLATGE DE RESIDUS INDUSTRIALS (+ info)

 

 

 


1. Projectes de foment a l’economia circular  

RESOLUCIÓ TES/1252/2019, de 8 de maig

Aquesta línia de subvencions té com a objecte el foment de projectes per a l’acceleració de la transició cap a una economia més circular a Catalunya, millorant l’eficiència en l’ús dels recursos materials i desacoblant el desenvolupament econòmic global del consum de recursos. 

A qui va dirigida? 

 • Empreses privades 
 • Agrupacions d’empreses privades 

En aquesta convocatòria s’ofereixen condicions més avantatjoses per a aquest tipus d’empreses: Les PIMES i les empreses de l’àmbit del tercer sector que treballen amb persones amb necessitats especials o amb col·lectius amb risc d’exclusió social i econòmica.

Actuacions subvencionables: 

 • Ecodisseny de productes o serveis que promogui una major eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua amb una millora de les prestacions ambientals en tot el seu cicle de vida, a excepció dels projectes que se centren exclusivament en la reducció de residus en l’etapa de fabricació, els quals són objecte de l’Ordre de subvenció per a l’execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials. Cal que el projecte inclogui l’execució d’una anàlisi de cicle de vida del producte o servei, tret que aquest ja hagi estat realitzada. Exemples: productes desmaterialitzats, multifuncionals, fabricats amb materials reciclats, de llarga vida, reparables, reciclables, modulars i actualitzables, etc. S’inclouen també dins de la categoria d’ecodisseny els projectes d’introducció al mercat de nous productes que no incorporen, ja que han estat substituïdes, substàncies extremament preocupants (SEP).
 • Nous models de negoci que afavoreixin l’eficiència dels recursos (servitització, economia col·laborativa, etc.) 
 • Reutilització i reparació de productes. 
 • Serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant d’aquests productes, amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los (take-back schemes).  
 • Remanufactura. 
 • Simbiosi industrial que promogui l’eficiència dels recursos materials diferents de l’aigua. 
 • Noves aplicacions de materials reciclats. 
 • Nous processos o tecnologies que permetin valoritzar residus que actualment no s’estan valoritzant, o que augmentin el rendiment i/o la qualitat d’operacions existents de valorització de residus de tercers. 
 • Mineria d’abocadors per a la recuperació de materials. 

Es distingeix entre els següents tipus de projectes: 

 • Classe A. Projectes d’implementació en el mercat de nous productes o serveis.   
 • Classe B. Estudis d’obtenció i testatge de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis.  

Característiques de l’ajut: 

 • Import màxim de la subvenció: 40.000€
 • Import subvencionable, fins al 75% per a PIMES i 50% per a la resta de beneficiaris. 
 • Despeses subvencionables: personal, materials, assistència tècnica, auditoria (obligatòria), etc. Es pot subcontractar com a màxim el 75% del projecte. 

Enllaç als documents oficials de la convocatòria: 

RESOLUCIÓ TES/1252/2019, de 8 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores de subvencions per
a projectes de foment de l’economia circular.

RESOLUCIÓ TES/1711/2019, de 17 de juny, de convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de foment de l’economia circular

Vols més informació?

Contacta amb Berta Mota (bmota@lavola.com) d’Economia circular.

 

Torna a l’inici.

 

 

 


2. Projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals

RESOLUCIÓ TES/1251/2019, de 8 de maig

Aquesta línia de subvencions té per objecte el foment de la planificació d’actuacions de prevenció de residus municipals i la seva implantació, així com el desenvolupament d’activitats de preparació per a la reutilització de residus (PxR) entre els ens locals, i fomentar el desenvolupament d’actuacions de prevenció de residus municipals entre les entitats sense ànim de lucre i les universitats.  

A qui va dirigida? 

 • Els ens locals de Catalunya (els ajuntaments, les entitats municipals descentralitzades, els consells comarcals, les mancomunitats de municipis, els consorcis i les diputacions, entre d’altres). 
 • Les universitats o agrupacions d’aquestes. 
 • Entitats sense ànim de lucre o agrupacions d’aquestes. 

Actuacions subvencionables: 

Ens locals 

a) L’elaboració o actualització de plans locals de prevenció (PLP) juntament amb la implantació d’almenys una actuació de prevenció i/o preparació per a la reutilització. 

b) La implantació d’actuacions de prevenció previstes en PLP ja aprovats pels ens locals i vigents o en fase de redacció.

Les prioritats temàtiques de les actuacions de prevenció incloses en els PLP són: 

I. La prevenció del malbaratament alimentari

II. El foment de la reutilització d’objectes

 c) El desenvolupament d’activitats de Preparació per al Reciclatge (PxR) de residus.

Entitats sense ànim de lucre i universitats 

Les actuacions desenvolupades amb les prioritats temàtiques següents: 

a) Prevenció del malbaratament alimentari.

b) Foment de la reutilització d’objectes.

Característiques de l’ajut: 

 • Import màxim de la subvenció: 60.000€ 
 • Import subvencionable: 75% (IVA inclòs) 
 • Import màxim per a l’elaboració o actualització del PLP segons número d’habitants. 
 • Despeses subvencionables: personal propi, materials, i les altres despeses necessàries per a la realització de les actuacions, incloses les campanyes de difusió i d’informació, i els equips directament vinculats amb les accions i l’adequació d’instal·lacions.  
 • Es pot subcontractar fins al 75% del projecte 

Enllaç als documents oficials de la convocatòria:  

RESOLUCIÓ TES/1251/2019, de 8 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals.

RESOLUCIÓ TES/1593/2019, de 7 de juny, de convocatòria de subvencions per a projectes de prevenció i preparació per a la reutilització de residus municipals.

Vols més informació?  

Contacta amb Miriam Galindo (mgalindo@lavola.comde Residus.  

 

Torna a l’inici.

 

 

 


3. Ajuts per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals 

RESOLUCIÓ TES/1249/2019, de 8 de maig

Aquesta línia de subvencions té per objecte fomentar la recollida selectiva de les diferents fraccions dels residus municipals, des d’una perspectiva de l’economia circular i, per tant, contribuir a assolir una gestió més sostenible i un estalvi de recursos naturals i, alhora, donar compliment als objectius establerts a la normativa vigent. 

A qui va dirigida? 

 • Ens locals de Catalunya (ajuntaments, consells comarcals, mancomunitats, consorcis, entre altres) 
 • Les entitats jurídiques públiques i privades (empreses, associacions, fundacions, entitats sense ànim de lucre, escoles i universitats) que duguin a terme activitats industrials, comercials o de serveis, que generin residus assimilables a municipals. 

Actuacions subvencionables: 

Ens locals 

 • Classe A. Projectes de nova implantació o ampliació del servei de recollida selectiva de biorresidus 
 • Classe B. Projectes de millores del servei de recollida selectiva de biorresidus 
 • Classe C. Projectes d’altres residus sense normativa RAP 
 • Classe D. Diagnosis i pla d’actuació 
 • Classe E. Projectes singulars d’interès general 

Comerços i serveis 

Classe F. Projectes per a productors comercials i de serveis consistents a impulsar millores quantitatives i qualitatives de la recollida selectiva de la fracció orgànica dels residus assimilables a municipals, tant per a l’adaptació als sistemes de recollida adscrits al servei públic com per a sistemes de recollida en l’àmbit privat. 

Característiques de l’ajut: 

 • Percentatge màxim de finançament: 75%.  
 • Imports unitaris màxims dels ajuts:  
 • Projectes classe A, B, C i D: es defineixen per a cada tipologia d’actuació i per habitant equivalent involucrat en el projecte (veure base 7.3) 
 • Projectes classe E: 30.000 €. 
 • Projectes classe F: segons la quantitat objectiu de FORM a recollir. 
  • < 50 t/any: fins a 5.000€ 
  • Entre 50 i 200 t/any: entre 5.000 i 15.000 € 
  • Més de 200 t/any: fins a 15.000 € 
 • Imports màxims per projecte: 
Núm. habitants equivalents  Import màxim (€) 
5.000  50.000 
10.000  80.821 
25.000  170.194 
50.000  199.000 
> 50.000  200.000 
 • Import màxim per beneficiari: un mateix beneficiari pot sol·licitar més d’un projecte, amb un import màxim de subvenció de 300.000 €. 

  

Enllaç als documents oficials de la convocatòria:  

RESOLUCIÓ TES/1249/2019, de 8 de maig, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals.

RESOLUCIÓ TES/1710/2019, de 17 de juny, de convocatòria per a la concessió de subvencions per a projectes de foment de la recollida selectiva de residus municipals

Vols més informació?  

Contacta amb Miriam Galindo (mgalindo@lavola.com) de Residus. 

 

Torna a l’inici.

 

 

 


4. Ajuts per a projectes de prevenciópreparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials  

RESOLUCIÓ TES/1106/2019, de 25 d’abril

És una línia de subvencions que té com a objecte el foment de l’execució de projectes de prevenció, de preparació per a la reutilització i de reciclatge de residus industrials i projectes de recerca industrial i desenvolupament experimental aplicats al camp de la prevenció, de la preparació per a la reutilització i del reciclatge de residus industrials. 

A qui va dirigida? 

 • Empreses i agrupacions d’empreses amb establiment operatiu a Catalunya, així com també el centre productiu objecte de l’actuació. 

Actuacions subvencionables: 

Classe A: Projectes de prevenció, de preparació per la reutilització i de reciclatge de residus industrials. Modificació dels processos productius i aplicació de les millors tecnologies disponibles que tinguin per objecte: 

 • A1. La prevenció dels residus en el mateix procés productiu. 
 • A2. La preparació per a la reutilització, el reciclatge dels residus generats per la finalitat original o a l’economia general i la separació eficient dels residus que en permeti la valorització posterior. 
 • A3. La modificació de processos per poder admetre materials reciclats com a matèria primera del procés. 

Classe B: Projectes de recerca industrial i de desenvolupament aplicats en el camp de la prevenció, de la preparació per a la reutilització i del reciclatge de residus industrials. Els projectes de recerca i desenvolupament (R+D) poden incloure la recerca industrial i el desenvolupament experimental: 

 • B1. Projectes d’R+D per a la prevenció de residus i pel reciclatge en origen dels residus industrials, i per al disseny i la implantació de tecnologies més netes en els processos de fabricació. 
 • B2. Projectes d’R+D de disseny de prototips i projectes pilot o assajos experimentals per a la millora dels processos productius. 
 • B3. Projectes d’R+D en els processos de fabricació per substituir matèries primeres amb residus i/o materials reciclats, o per a la recerca de residus i/o materials reciclats que puguin esdevenir matèries primeres del procés 

Característiques de l’ajut: 

Projectes tipus A.  

 • Import màxim de la subvenció: 30% del cost del projecte (10% addicional en cas de PIME) 
 • Despeses subvencionables: Inversions en actius material i immaterials 

Projectes tipus B.  

 • Import màxim de la subvenció: 25% del cost del projecte (10% addicional en cas de PIME) 
 • Despeses subvencionables: Costos personal, costos d’instrumental i material, costos d’edificis (cost amortització durada del projecte), costos terreny (cost transferència comercial o capital incorregut), costos de recerca contractual, costos  de funcionament, i costos d’estudi de viabilitat de la implantació i l’explotació comercial. 

Enllaç als documents oficials de la convocatòria: 

RESOLUCIÓ TES/1106/2019, de 25 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores de les subvencions per a l’execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials.

RESOLUCIÓ TES/1664/2019, de 17 de maig, de convocatòria de subvencions per a l’execució de projectes de prevenció, preparació per a la reutilització i reciclatge de residus industrials.

Vols més informació?  

Contacta amb Miriam Galindo (mgalindo@lavola.com) de Residus. 

 

Torna a l’inici.