Millora del 68% de la neteja en els carrers de Barcelona

L’Ajuntament de Barcelona va posar en marxa una campanya de sensibilització ciutadana i comercial per a la millora de la neteja dels carrers i places de la ciutat per a la qual va comptar amb el suport de Lavola. La finalitat de la campanya era apoderar i fer corresponsables els veïns i les veïnes i els comerços envers els temes de neteja, reciclatge i residu zero de la ciutat. Aquesta campanya de sensibilització ciutadana i comercial amb informadors al carrer en tots els districtes de Barcelona es va iniciar el 2017, s’ha mantingut durant tot el 2018 i tindrà continuïtat al 2019.

La campanya dirigida a la ciutadania s’havia de centrar en diferents temàtiques per incentivar la millora d’alguns comportaments i afavorir les bones pràctiques. Els temes triats van ser: gossos, sistemes de recollida, mobles, burilles, take away, punts verds, matèria orgànica, residu zero i oci diürn.

D’altra banda, la campanya de sensibilització adreçada específicament als comerços tenia com a objectiu reduir l’impacte que generen les males pràctiques en la gestió dels residus comercials en els carrers de Barcelona.

Gràcies a la campanya de proximitat, la ciutadania millora les seves accions respecte a la neteja de la ciutat i els comerços adopten bones pràctiques en la gestió dels residus comercials.

La campanya es va desenvolupar en dues línies de treball: el seguiment dels punts crítics detectats el 2017 aplicant tractaments específics a cada punt, i també, amb accions al carrer i creant xarxes de participació amb col·lectius i entitats representativitat als districtes.

La tasca de sensibilització es va fer amb un equip d’informadors i informadores ambientals format per dos coordinadores, 16 informadors ambientals i 4 dedicats a l’àmbit de l’oci diürn.

 

11

33.784

5.052

256

16

Mesos

Persones interpel·lades

Comerços visitats

Punts crítics supervisats

Informadors

 


Comparativa 2017-2018

Comparant el resultat del primer any amb el segon any de la campanya respecte els hàbits i coneixements de la ciutadania es pot destacar els següents resultats:

Porta ampolla amb aigua per netejar els orins de gos? 
Abans de la campanya (inici del 2017):  4%
Al final 27%

Sap quin dia i hora es recullen els mobles al barri:
Abans: 74%
Al final: 85%

Sap com podria reduir els residus que genera?
Abans: 66%
Al final:  92%

Quantes fraccions de residus separa a casa?
Abans: igual o més de 3: 62%
Al final: 76%

Separa l’orgànica:
Abans: 53%
Al final: 60%


Millora dels punts crítics

Per tal de fer un seguiment dels diferents indicadors de neteja, es van establir uns punts de millora a tota la ciutat que es visiten diàriament per fer-ne seguiment, detectar les problemàtiques associades i registrar la seva evolució. Es considera un punt crític una localització concreta on de manera persistent es coneix l’existència d’alguna problemàtica de neteja, com ara contenidors desbordats, papereres en mal ús, presència de mobles i trastos vells fora de l’horari de recollida, excrements de gossos, etc…

Durant el 2018 es va fer el seguiment de 256 punts crítics que van generar 8.083 visites, més de 11.400 interaccions i 1.718 hores de seguiments.

El 68% dels punts que s’han vingut seguint des de 2017 han millorat el seu estat de neteja al finalitzar la campanya de 2018.

 

 


La campanya de sensibilització adreçada als comerços

Durant la campanya dirigida a comerços es van visitar un total de 5.052 comerços en els quals es van portar a terme les següents accions:

  • Visites on s’informa de com gestionar cadascuna de les fraccions que genera cada comerç
  • Lliurament d’un recurs informatiu
  • Recull de demandes i propostes de millora per part dels comerços
  • Oferiment de formació especifica a tots els treballadors del comerç sobre la gestió de residus
  • Detecció d’incompliments in-situ, ja sigui de manera visual o a través de les interpel·lacions
  • Mesura del grau de compliment de la recollida comercial que ofereix l’Ajuntament

Així mateix, es van definir unes zones d’actuació dins de cada districte, coincidint amb les àrees més conflictives recollides a l’anterior campanya, on s’ha dut a terme un seguiment més específic dels comerços.

Gracies a aquestes accions, la recollida de paper cartró als comerços el 2018 va augmentat un 35% respecte al 2017.

A l’inici de la campanya es van detectar 1.177 comerços incomplidors, mentre que després de les visites dels informadors, només el 14% (159) seguien incomplint. Així mateix, els punts amb problemàtica comercial, milloraren en 81% després de fer la sensibilització.

Per a la coordinació de la campanya, així com per a la recollida i gestió de les dades recopilades pels informadors, es va fer servir l’aplicatiu propi de Lavola LV Sinappsis. Cada informador disposa d’una tauleta amb dades per poder accedir a l’aplicatiu i així, entre d’altres, poder registrar instantàniament les dades i fer seguiments de les zones sobre les que s’està treballant, així com les instruccions actualitzades per a portar a terme la seva activitat.

COMPARTEIX-HO