Els nous canvis del Projecte de Llei d’informació no financera

Les societats de capital de més de 500 treballadors hauran d’incloure informació no financera al seu informe de gestió.

Aquesta informació es refereix a temes ambientals i socials, així com relatius al personal, al respecte als drets humans i a la lluita contra la corrupció i el suborn.

Aquesta és una de les principals novetats del Projecte de Llei sobre informació no financera i diversitat que el Congrés de Diputats va ratificar i aprovar el passat 23 d’octubre. Aquest Projecte de Llei es deriva de la transposició a Espanya de la Directiva de divulgació d’informació no financera i diversitat (2014/95 / EU).

Aquesta ampliació de l’àmbit d’aplicació afectarà a les societats considerades d’interès públic o que reuneixin durant dos anys dues de les següents característiques: un balanç superior a 20 M€ , un volum de negoci superior a 40 M€ i més de 500 treballadors. A més, al cap de tres anys, s’estendrà a les societats amb més de 250 treballadors considerades d’interès públic i que tinguin un balanç superior a 20 M€  o un volum de negoci superior a 40 M€.

Altres canvis són la necessitat de verificar la informació no financera per una empresa independent, l’ampliació de continguts a informar als diferents àmbits i la divulgació gratuïta del document a la web de la companyia, estant disponible cinc anys com a mínim.

El Projecte de Llei substituirà a l’actual Real Decreto-Ley 18/2017 i s’espera no trigui massa a aprovar-se definitivament. Això dependrà de si aconsegueix superar l’aprovació del Senat i de si és completat per mitjà de la publicació d’un reglament que tingui en compte qüestions no definides a la llei.

Implicacions d’aquest Projecte de Llei

La demanda de transparència és un fenomen global i la qualitat i disponibilitat de la informació són claus, tal i com diu Laia Puig, responsable de projectes de Sostenibilitat Corporativa a Lavola (foto). L’Estratègia Europa 2020 té com a objectiu aconseguir una economia intel·ligent, sostenible i integradora, i això es tradueix en grans línies d’actuació, una de les quals és la relacionada amb el foment de la transparència, tant a nivell públic com privat.

Segons Laia Puig, aquest Projecte de Llei és un pas important en el món de la responsabilitat social corporativa i la sostenibilitat, i en els propers anys es veurà el seu impacte. El model de publicació d’informació no financera proposat suposa un gran potencial de generació de valor per als grups d’interès i les organitzacions. D’aquesta forma, el marc desenvolupat servirà com a element d’impuls, principalment per aquelles organitzacions que encara no informen dels seus impactes no financers.

La publicació d’un Informe de responsabilitat social corporativa, Informe sostenibilitat o Informe integrat, segons el marc del Global Reporting Initiative, ja és una pràctica habitual, i voluntària, en algunes empreses. Amb la futura aprovació d’aquest Projecte de Llei aquesta pràctica passarà a ser obligatòria i afectarà a un nombre significatiu d’empreses del país. Les que actualment ja publiquen aquest tipus d’informes juguen amb avantatge.

Tal i com estableix el Projecte de Llei, “amb l’objectiu de facilitar la comparació de la informació, tant en el temps com entre entitats, s’utilitzaran especialment estàndards d’indicadors clau no financers que puguin ser generalment aplicats i que compleixin amb les directrius de la Comissió Europea en aquesta matèria i els estàndards del Global Reporting Initiative”.

Com pot ajudar-te Lavola?

Lavola acompanya a les organitzacions en la redacció i disseny de les memòries de sostenibilitat i informes gestió: des de l’obtenció de les dades fins a la producció dels informes. Dissenyem el full de ruta per a la implementació de models més sostenibles que integrin els aspectes ambientals, socials i de governança en les estratègies corporatives, tot  detectant les variables claus i definim els indicadors per a la seva monitorització.

Us podem ajudar en el procés d’auditoria interna per a preparar-vos per a l’entrada en vigor d’aquesta nova normativa i a elaborar el pla d’acció corresponent.

Comparteix-ho