Lavola és sòcia d’aquests 2 projectes i forma part de la Comunitat Aigua.

Electro-depuració d’aigües residuals industrials: Viabilitat tècnica, ambiental i econòmica (ELDE)

El projecte ELDE, en el marc de la convocatòria RIS3CAT 2016 i  el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, té com a objectiu principal la selecció dels efluents característics dels tres sectors industrials d’estudi, l’aplicació de les diferents tècniques d’electrodepuració i la selecció de la tecnologia més òptima per a cada sector industrial. En base a aquests estudis es construirà un pilot per tractar l’aigua de la industria paperera amb l’objectiu de validar la tecnologia dins dels procés de producció.

També es construirà un pilot “multisector”, més petit i versàtil, que es validarà en els sectors químic i de curtits. Un altre objectiu important del projecte ELDE és la reducció del consum energètic associat a les tècniques d’electrodepuració mitjançant el desenvolupament de nous sistemes de potència d’alta eficiència i la utilització de fonts d’energia renovable. A més d’estudiar la viabilitat tècnica, s’avaluarà també la viabilitat ambiental i econòmica de les tecnologies desenvolupades.

Recerca en tecnologies per a la gestió intel·ligent i sostenible del cicle de l’aigua en instal·lacions turístiques (WATERTUR)

El projecte Watertur, en el marc de la convocatòria RIS3CAT 2016 i  el Programa Operatiu FEDER de Catalunya 2014-2020, té com a objectiu principal investigar sobre noves tecnologies per tal d’optimitzar i dotar de major intel·ligència als principals punts de consum d’aigua, molt especialment en l’àrea recreativa i als diversos sistemes de tractament que existeixen en una instal·lació turística estàndard (hotel), així com investigar en solucions innovadores avançades en l’àmbit dels tractaments d’aigües residuals, l’avaluació del seu perfil ambiental, la monitorització i el càlcul de la petjada hídrica i de carboni en temps real del cicle integral de l’aigua, i als sistemes de presa de decisions de l’àrea recreativa i d’aigües residuals de l’hotel.