En moltes ocasions, l’impacte generat per una organització no es queda només en el valor econòmic, directament quantificable, sinó també en el valor social pels seus grups d’interès, que habitualment no queda representat en els balanços anuals.

El valor que les organitzacions generen en la societat es coneix com Valor Social Integrat (VSI) i la metodologia per quantificar-lo es basa, principalment, en el diàleg amb els grups d’interès.

Conèixer el VSI permet donar una imatge fidel del valor social creat per l’organització, reforçar el diàleg amb els grups d’interès i augmentar el grau de legitimitat de l’organització davant de la societat.  Però a més de ser una eina comunicativa molt important, el Valor Social Integrat és un complement estratègic necessari en plans de RSC i memòries de sostenibilitat.