El Ministeri d’Ambient i Desenvolupament Sostenible de Colòmbia, amb la col·laboració del Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) i de Lavola, està elaborant un estudi per identificar el grau de vulnerabilitat al canvi climàtic dels principals sectors econòmics del país (sector primari, mineria, infraestructures, salut, energia i habitatge) en funció del seu grau d’exposició, sensibilitat i capacitat d’adaptació. L’objectiu final de l’estudi és generar informació i coneixement a escala departamental per facilitar als actor polítics i econòmics la presa de decisions en relació a les accions d’adaptació al canvi climàtic que caldrà emprendre.

L’estudi, que formarà part de la Tercera Comunicació Nacional de Canvi Climàtic de Colòmbia,  s’elabora en el marc de la Convenció Marc de les Nacions Unides sobre el Canvi Climàtic  que estableix la necessitat de disposar d’anàlisis de vulnerabilitat al canvi climàtic. L’estudi de Lavola s’afegirà a d’altres estudis de vulnerabilitat climàtica específics que està realitzant l’Institut d’Hidrologia, Meteorologia i Estudis Ambientals (IDEAM) i que en el seu conjunt permetran conèixer amb detall les amenaces que els canvis en les temperatures i el règim de precipitacions implicaran per al país andí.

Lavola compta amb un equip expert que assessora a les organitzacions a implantar i dissenyar instruments específics d’adaptació al canvi climàtic, en diversos sectors d’activitat.