Responsabilitat

Implica treballar per a la millora contínua i per a la gestió responsable dels aspectes econòmics, socials i ambientals de l’empresa, tenint sempre presents les expectatives dels grups d’interès.

 

Lavola sempre s’ha guiat per aquests principis i, des que l’any 2003 va realitzar una diagnosi de responsabilitat social, ha integrat la responsabilitat social en la gestió diària de l’organització.

Distintiu de Garantia de Qualitat AmbientalCertificació LEED GOLDCertificació de QualitatCertificació de Medi Ambient

Sistema integrat de qualitat i medi ambient

Lavola té implantat un sistema de gestió integrat de qualitat, medi ambient i seguretat i salut que comprèn totes les activitats, productes i serveis que ofereix l’empresa per les seus de Barcelona i Manlleu. Es disposa de la certificació segons les normes UNE-EN-ISO 9001:2008 de qualitat i UNE-EN-ISO 14001:2004 de medi ambient, i s’han integrat en el sistema els requeriments de la Norma SA8000 de responsabilitat social, del Llibre Verd de la Unió Europea, i de la Norma OHSAS 18001 de prevenció de riscos laborals.

Pla de mitigació i adaptació contra el canvi climàtic

En una societat globalitzada com l’actual, l’amenaça del canvi climàtic és un dels grans reptes al qual han de fer front tots els sectors econòmics, atesa la responsabilitat compartida existent. Per aquest motiu, com a empresa que treballa per a oferir serveis per a la sostenibilitat disposem d’un pla de mitigació i adaptació contra el canvi climàtic que permet gestionar els riscos i oportunitats associats, el qual s’adapta a futurs escenaris i permetent de reduir la contribució de les seves activitats a l’escalfament global.

En aquest marc, des de l’any 2009 Lavola ha esdevingut una empresa neutra en carboni segons la certificació CleanCo2 que avala que es compensen el 100% de les emissions generades amb la compra de crèdits d’emissió de carboni certificats segons el Gold Standard.

Proveïdors

Es prioritzen les empreses proveïdores i subcontractades de l’àmbit local o de municipis veïns. Alhora, s’intenta que siguin una part activa dels compromisos que Lavola té assumits en matèria social i ambiental, és a dir, es treballa preferentment amb proveïdors i subcontractistes que incorporen aquests compromisos en la seva gestió.

Cercle de proveïdors neutres

Lavola fa extensius els valors de responsabilitat empresarial que té integrats als proveïdors que treballen amb l’empresa i per aquest motiu ha creat el cercle de proveïdors neutres.

Codi Ètic

Lavola ha elaborat el Codi ètic amb l’objectiu de garantir un comportament ètic i responsable en el desenvolupament de l’activitat empresarial, més enllà de l’obligat compliment de la llei.

El Codi ètic és un reflex dels principis que han de guiar la conducta de l’organització i de les persones que la integren. Així mateix, ha de presidir els procediments i formes de treball que ordenin les relacions i, alhora, estableixin una posició de respecte i confiança amb els empleats i empleades, els clients, les empreses proveïdores i contractades, l’Administració pública i la societat en general.

Pla d’igualtat d’oportunitats

Es fomenta la igualtat d’oportunitats en la selecció, promoció i formació del personal, independentment del seu gènere, nacionalitat, edat, etc., i per deixar constància d’aquest compromís es disposa d’un pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

Integració de personal amb discapacitat

Segons el Reial Decret 290/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen els enclavaments laborals, i el Decret 246/2000, de 24 de juliol, el percentatge mínim de contractació de personal amb discapacitat ha de ser del 2%. Lavola té contractat personal amb discapacitat i treballa amb empreses proveïdores dedicades a la inserció laboral de persones amb discapacitat, de manera que compleix amb aquest requeriment.